ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

TECH CLEANING

Η εταιρεία καθαρισμού Tech Cleaning Δέσποινα Κ. Καζάκου & ΣΙΑ Ε.Ε με έδρα την Αλεξανδρούπολη δραστηριοποιείται σε ολόκληρη την Ελλάδα στον τομέα του καθαρισμού δημοσίων και ιδιωτικών κτιρίων και χώρων, της απολύμανσης, της απεντόμωσης και της μυοκτονίας. Ασχολείται με την πώληση και την ενοικίαση χημικών τουαλετών, αναλαμβάνει τη συλλογή και μεταφορά μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων και επιπλέον παρέχει υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού (όπως υποστήριξη υπηρεσιών εστίασης, πλύσης-σιδερώματος ιματισμού κλπ) καθώς και υπηρεσίες πρασίνου. Επιπρόσθετα ασχολείται με ταχυδρομικές υπηρεσίες, καταμέτρηση, αντικατάσταση και αποκοπή ενεργειακών μετρητών και υδρομετρητών καθώς και με εργασίες υδραυλικών εγκαταστάσεων, αποχετευτικών αγωγών, θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού.

Απασχολεί προσωπικό άνω των 100 ατόμων (καθαρίστριες-καθαριστές, τραπεζοκόμους, βοηθούς μαγείρων, εργάτες, οδηγούς, διοικητικό προσωπικό) άριστα εκπαιδευμένο, έμπειρο και ικανό να παράσχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες. Συμμετέχει συνεχώς σε σεμινάρια και εκθέσεις σχετικά με νέους τρόπους καθαρισμού, χειρισμό τροφίμων, νέα προϊόντα και μηχανήματα καθαρισμού. Διαθέτει τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα καθαρισμού και απολύμανσης και χρησιμοποιεί μόνο προϊόντα και υλικά γνωστών εταιρειών, εγκεκριμένα από το Γενικό Χημείο του Κράτους και τον Ε.Ο.Φ., απολύτως φιλικά προς το περιβάλλον. Με συνέπεια και υπευθυνότητα αναλαμβάνει καθαρισμούς τόσο δημοσίων όσο και ιδιωτικών κτιρίων στην Αλεξανδρούπολη αλλά και ολόκληρη την Ελλάδα.

Λόγω της ιδιαιτερότητας κάθε έργου, η εταιρεία καθαρισμού Tech Cleaning εφαρμόζει συγκεκριμένο σχέδιο δράσης κάθε φορά, ώστε με την τήρηση των κατάλληλων μεθόδων να διασφαλίζεται η άριστη ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ανώτερος αντικειμενικός σκοπός της επιχείρησης είναι η παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου και η διασφάλιση της ασφάλειας, της υγιεινής και της προστασίας του περιβάλλοντος σε όλα τα έργα που αναλαμβάνει και αφορούν επιχειρηματικούς/επαγγελματικούς χώρους, τηρώντας, παράλληλα, με συνέπεια όλα τα χρονοδιαγράμματα.

Δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο θέμα της ποιότητας, η επιχείρηση εφαρμόζει το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο EN ISO 9001:2015, το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο EN ISO 14001:2015 και το Σύστημα Διαχείρισης για την Υγεία & την Ασφάλεια στην Εργασία σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 45001:2018. Επίσης εφαρμόζει το διεθνή οδηγό εφαρμογής ISO 26000:2010 ως το πλαίσιο ενσωμάτωσης της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στις αξίες και πρακτικές των δραστηριοτήτων της καθώς και ένα Σύστημα Διαχείρισης για την Οδική Ασφάλεια σύμφωνα με το πρότυπο ISO 39001:2012 και ένα Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών σύμφωνα με το πρότυπο ISO 27001.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Η εταιρία νιώθει την αναγκαιότητα να διασφαλίσει τον όγκο πληροφοριών και δεδομένων τα οποία λαμβάνει και βρίσκονται υπό κατοχή της. Η εταιρία ως υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων με βάση την Πολιτική Ασφαλείας συμμορφώνεται με τις διατάξεις τωνάρθρων του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ. Νόμος 4624/2019 /
κανονισμός Ε.Ε. 679/2016 / οδηγία 95/46/ΕΚ Ν.2472/1997 καθώς και με τις αντίστοιχες ισχύουσες διατάξεις που αφορούν στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα). Με την συμμόρφωση της στο παραπάνω νομοθετικό πλαίσιο η εταιρία έχει συντάξει πολιτική ασφαλείας την οποία τηρεί και εφαρμόζει. Επίσης η εταιρία διατηρεί κανονισμό προσωπικού ο οποίος καθορίζει κάθε θέμα που αφορά το προσωπικό της εταιρίας σύμφωνα με τον ν. 3789/1957. Για εύκολη και άμεση πρόσβαση στην πολιτική ασφαλείας και στον κανονισμός προσωπικού που τηρεί η εταιρία , μπορείτε να απευθυνθείτε στο γραφείο (έδρα εταιρίας) για να σας προσκομιστούν είτε σε έγγραφη είτε σε ηλεκτρονική μορφή οποιαδήποτε στιγμή.